EIPG Award Recipients

The Recipients of the Awards of the European Industrial Pharmacists Group

EIPG Past Presidents Award
2016
  • Luigi Martini
  • Jane Nicholson
  • Ennio Verderio
EIPG Outstanding Service Award
2016
  • Pär Tellner
EIPG President’s Award
2016
  • Roberto Frontini
  • Pascal Teinturier
EIPG Fellow
2016
  • Luigi Martini
  • Jane Nicholson
  • Alessandro Rigamonti